E-commerce

Vikten av TCO i e-handelsbranschen

I den snabba e-handelsvärlden måste företag noggrant överväga de ekonomiska konsekvenserna av sina investeringsbeslut. Ett kraftfullt verktyg som hjälper till att utvärdera de långsiktiga kostnaderna och fördelarna med en investering är konceptet total cost of ownership (TCO). TCO tillåter företag att bedöma avkastningen på investeringen (ROI) och avkastningen på investerad tid (ROTI), vilket ger en helhetsbild av de direkta och indirekta kostnaderna förknippade med en viss investering. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av TCO i e-handelsbranschen och hur det kan hjälpa företag att fatta välgrundade beslut.

Att förstå total cost of ownership

TCO-analys är ett heltäckande tillvägagångssätt för att utvärdera den ekonomiska effekten av en investering över hela dess livscykel. Den tar hänsyn till både de direkta och indirekta kostnaderna förknippade med en produkt eller tjänst. Direkta kostnader inkluderar det initiala inköpspriset, medan indirekta kostnader omfattar underhålls-, support- och uppdateringsavgifter som uppstår under produktens livslängd. Genom att överväga dessa dolda utgifter kan företag få en djupare förståelse för den verkliga kostnaden för sin investering.

Den ekonomiska effekten av att migrera till en ny e-handelsplattform

Att migrera till en ny e-handelsplattform, är en betydande investering för företag. Det innebär olika typer av kostnader, inklusive utvecklingskostnader, ytterligare integrationer och infrastrukturavgifter. TCO-uppskattning spelar en avgörande roll för att utvärdera de ekonomiska effekterna av migreringen, eftersom det gör det möjligt för företag att bedöma driftskostnaderna under 3-5 år som inte ingår i den ursprungliga budgeten.

Tidig hänsyn till indirekta utgifter

En av de viktigaste anledningarna till att TCO är avgörande i e-handelsbranschen är det tidiga övervägandet av indirekta utgifter. Dessa utgifter kan inkludera underhållskostnader, utbildnings- och supportkostnader, datasäkerhetskostnader, integrationskostnader med andra system och potentiella driftstopp eller driftstörningar. Att inte redovisa dessa utgifter från början kan leda till budgetansträngning och kompromisser med leveranser eller projektomfattning. Genom att inkludera dessa utgifter i TCO-analysen kan företag undvika att gå över budget och säkerställa en hållbar plattform som kan stödja framtida tillväxt.

Total cost of ownership nyckeltal (KPIs)

För att bedöma lönsamheten och hållbarheten för en e-handelsplattform kan företag använda olika nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) relaterade till TCO. Två viktiga nyckeltal är:

  1. TCO i procent av bruttovaruvärde (GMV): Denna nyckeltal mäter den totala ägandekostnaden som en procentandel av bruttovaruvärdet. Det ger insikter om plattformens kostnadseffektivitet och möjliggör framtida prognoser.

  2. TCO uttryckt som en procentandel av kapitalutgifter (CapEx) och operativa utgifter (OpEx): Detta nyckeltal bedömer procentandelen av den totala ägandekostnaden i förhållande till kapitalutgifter och driftsutgifter. Genom att övervaka denna andel och se till att den minskar avsevärt år för år, kan företag säkerställa effektiviteten och hållbarheten i deras val av plattform.

Huvudkomponenter i total cost of ownership

När man beräknar TCO för en e-handelsplattform är det viktigt att överväga flera huvudkomponenter. Dessa komponenter varierar beroende på vilken typ av e-handelsteknik som används. Låt oss utforska dessa komponenter över fyra typer av e-handelsplattformar:

1. Utvecklingskostnader

Utvecklingskostnader utgör en betydande del av TCO för en e-handelsplattform. Dessa utgifter inkluderar design av store-front, back-end-utveckling, front-end-utveckling och plugin- eller apputveckling. Var och en av dessa element bidrar till TCO:n för att utveckla och underhålla en e-handelsplattform.

Storefront design spelar en avgörande roll för att skapa en visuellt tilltalande och användarvänlig webbplats. Att investera i en dedikerad design för din e-handelsplattform kan förbättra kundupplevelsen och skilja ditt varumärke från konkurrenterna.

Back-end-utveckling innebär att underhålla och uppdatera alla plugins och implementeringar. Kostnaden för back-end-utveckling varierar beroende på vald plattform och utvecklingspartner. Molnbaserade plattformar har ofta lägre utvecklingskostnader för back-end jämfört med plattformar med öppen källkod.

Front-end-utveckling är nödvändig för att skapa store-front för en e-handelsplattform. Kostnaden för front-end-utveckling beror på faktorer som plattformstyp, land, time-to-market och utvecklingspartnerns effektivitet.

Plugin- eller apputveckling är en viktig aspekt av att anpassa en e-handelsplattform. Olika plattformar erbjuder olika funktionsuppsättningar, och ytterligare funktioner kan läggas till via plugins eller appar. Kostnaden för plugin- eller apputveckling beror på plattform, typ av plugin och prismodell.

2. Ytterligare integrationer

En e-handelsplattform kräver ofta ytterligare programvaruintegrationer för att stödja olika affärsverksamheter. Dessa integrationer kan inkludera företagsresursplanering (ERP), hantering av kundrelationer (CRM), innehållshanteringssystem (CMS) och programvara för lagerhantering (IMS).

Kostnaden för ytterligare integrationer inkluderar inköpspriset för programvara, integrationsavgifter och licensavgifter för de kommande 3-5 åren. Det är avgörande att bedöma de specifika mjukvarukraven för ditt företag och redovisa dessa kostnader i analysen av totala ägandekostnader.

3. Infrastrukturavgifter

Infrastrukturavgifter omfattar hosting-, domän- och säkerhetskostnader förknippade med en e-handelsplattform. Dessa avgifter är viktiga för att upprätthålla en pålitlig och säker onlinenärvaro.

Hostingkostnaderna kan variera beroende på företagets storlek, plattformsleverantör, typ av e-handelsplattform och infrastrukturens komplexitet. Små företag kan välja mer prisvärda hostingalternativ, medan större företag kräver skalbara lösningar för att hantera stora trafikvolymer och säsongsmässiga toppar.

Domänkostnader inkluderar köp och årliga förnyelseavgifter för en webbplatsdomän. Tillgängligheten och prissättningen för domännamn kan variera, och företag bör ta hänsyn till dessa utgifter i sin totala kostnadsanalys.

Säkerhetskostnader innebär att man skaffar ett SSL-certifikat för webbplatssäkerhet. SSL-certifikat kan erhållas gratis eller köpas som månadsabonnemang, årsbetalning eller livstidsköp. Att säkerställa webbplatsens säkerhet är avgörande för att upprätthålla kundernas förtroende och skydda känslig data.

Att välja rätt e-handelsplattform

När företag väljer en e-handelsplattform måste de ta hänsyn till TCO tillsammans med andra faktorer som skalbarhet, flexibilitet och branschspecifika funktioner. Valet av plattform bör överensstämma med verksamhetens långsiktiga mål och budgetmässiga begränsningar.

Äldre monolitiska plattformar, som Magento och Salesforce, erbjuder komplexa och mycket anpassningsbara lösningar men kan kräva omfattande utvecklings- och underhållskostnader. Monolitiska SaaS-plattformar som Shopify och BigCommerce tillhandahåller molnbaserade lösningar med begränsad flexibilitet men lägre utvecklings- och underhållskostnader.

Headless SaaS-plattformar, såsom Norce commerce, kopplar bort front-end från back-end e-handelsmotorn, vilket möjliggör full anpassning och skalbarhet.

Slutsats

Total cost of ownership är en kritisk faktor att ta hänsyn till när man fattar investeringsbeslut inom e-handelsbranschen. Genom att utvärdera de direkta och indirekta kostnaderna förknippade med en e-handelsplattform kan företag göra välgrundade val som ligger i linje med deras långsiktiga mål och budgetrestriktioner. TCO-analys ger en heltäckande bild av den ekonomiska effekten av en investering, vilket gör det möjligt för företag att förutse framtida utgifter och bedöma hållbarheten i deras plattformsval. I den dynamiska e-handelsvärlden är det viktigt att förstå TCO för att nå framgång.

Av: Emil Lissborg Nordenskiöld, Head of Sales

 

Läs relaterade blogginlägg