News

Efter förstudien: Jetshop bygger din e-handel smidigt med snabb Time to Live

Efter att en förstudie är färdig har man skapat goda förutsättningar för en lyckad e-handel och det skarpa arbetet kan ta vid. I det arbetet fokuserar Jetshop på att bygga shoppar med snabb Time to Live. Att allt går snabbt och smidigt, förklaras bero på en redan färdig SaaS-plattform och djup strategisk erfarenhet från ESM (E-commerce Strategy Manager), som dessutom finns kvar för rådgivning efter lanseringen.

Uppstartsmöte och projektplan  

Först och främst vill jag understryka att samma personer som arbetat med förstudien även är med och tar projektet vidare. Det är något positivt; för när samtliga roller känner varandra och kan allas kompetenser är det enklare att arbeta mot ett gemensamt mål. 

Nu vidare till projektet, som tar vid efter att förstudien har godkänts av kunden. När det väl är gjort tar projektledaren kontakt med kunden för att ordna ett uppstartsmöte där de tillsammans med designpartner och integrationsledare sätter upp en projektplan och går igenom vad som kommer ske de närmsta veckorna. Projektplanen innehåller så kallade milestones med tydliga deadlines och datum för genomförande. 

"Syftet, från Jetshops håll, är helt enkelt att skapa struktur och transparens i projektet."

När projektplanen är bestämd läggs den in i projektverktyget Asana. Där kan kunden, designpartnern och TSS (Technical Solution Specialist) se sina tilldelade ansvarsområden och uppgifter. Kunden blir även veckovis genom möten uppdaterad med information rörande projektet, exempelvis budget och projektplan. Syftet, från Jetshops håll, är helt enkelt att skapa struktur och transparens i projektet.

 

Skisser och implementering

I förstudien har det skissats ut ett fåtal sidor, vidare i projektet ser designpartnern därför till att resterande delar av e-handeln som ska byggas får skisser. Detta är en iterativ process där kunden kommer med feedback för att säkerställa att rätt “look and feel” uppnås innan ett gemensamt godkännande av skisserna kan genomföras.  Så snart det finns ett godkännande på plats sätter designpartner igång med att implementera Front End enligt skisserna. 

När shoppen ska implementeras finns det flera fördelar att bygga på en SaaS-lösning, vilket Jetshops plattform är. Där finns redan en effektiv funktionalitet i bakgrunden och det behöver bara byggas Front End. SaaS-lösningen är även helt headless och är lätt att forma efter kundens specifika behov. 

 

TSS sätter upp shoppen 

Parallellt med implementeringen av skisserna ser TSS till att sätta upp shoppen och att konfigurera den mot rätt marknader – då är det av stor vikt att både kund och TSS redan har bestämt exakt hur shoppen ska vara uppsatt och vilka marknader som den ska sälja på. Samtidigt som shoppen sätts upp upprättas även integrationer och kopplingar mot kundens affärssystem, betallösningar, sociala medier och andra tredjepartslösningar som den aktuella kunden använder sig av. 

 

Testperioden 

När implementering av alla skisser, funktioner och tekniska detaljer är klar, samt när shoppen är konfigurerad går man in i en testperiod. Då utförs först systemintegrationstester och sedan slutanvändartester. I testperioden brukar även projektledaren be ESM om feedback och få input på exempelvis hur produkterna är inlagda. En översyn och initial analys av shoppen genomförs, då förser ESM kunden med e-handelsexepertis för att reda ut hur kunden på bäst sätt kan få ut mest trafik, konvertering och försäljning av e-handeln redan innan lanseringen är genomförd.

All den här expertisen som ESM tillgodoser kunden är utan extra kostnad. Jetshops roll som kunskapspartner är alltså något som särskiljer oss från andra leverantörer i samma bransch och är något som vi lägger extra mycket fokus på i projektet. 

 

Lansering 

När allting ovan står klart är det bara lanseringen som är kvar i projektet. Den går oftast både enkelt och smidigt. Ansvaret som tidigare burits av projektledaren lämnas efter lanseringen över till ESM och samtliga parter går tillsammans med kunden igenom alla delar som projektet har innehållit. I det mötet kan kunden även komma med förslag om tillägg och förändringar som önskas genomföras i en framtida fas. Då förs dialogen uteslutande med ESM. 

Generellt kan det sägas att transparens och nära samarbete med kunden är A och O under genomförandet av ett projekt hos Jetshop. Det innebär att vi under hela projektets gång har en öppen dialog och håller kunden informerad gällande budget, planering och projektstatus. Vi ser ett projekt som ett samarbete där vårt driv och engagemang tillsammans med kunden är nyckeln till framgång.

 

Varför blir det snabb Time to Live? 

Alla kunder har olika preferenser gällande hur deras e-handel ska se ut gällande affärssystem, tredjepartslösningar och funktioner. För Jetshop är det förstås viktigt att i största mån tillgodose alla dessa kunders olika behov och önskemål; samtidigt som det sker en snabb Time to Live. Därför arbetar Jetshop alltid flexibelt med en bredd av affärssystem och en Saas-plattform där alla smidiga funktioner finns till hands. Plattformen är headless, vilket betyder att inget är implementerat i förväg; det finns otaliga möjligheter för dig att sätta upp shoppar och forma din e-handel. 

Det finns fler anledningar till att Jetshop skapar en bra Time to Live. En av dem är ett såväl brett som tätt partnernätverk. R3 reklambyrå utgör ett bra exempel. Byrån har samarbetat med Jetshop under lång tid och har ett stabilt utvecklingsteam med expertis inom UX, Design och Front End. En annan anledning är Jetshops gedigna erfarenhet och kunskap som alltid finns till hands inhouse. Projektmetoderna bygger dessutom på lyckade redan genomförda projekt och uppsättande av affärssystem. Avslutningsvis vill jag återigen lyfta fram förstudien, som lägger en bra grund och alltid går att luta sig mot i projektet. 

 

Mer om ESM

När projektledaren stänger projektet är det ESM som fortsätter att hålla kontakten för att hjälpa till att hitta nya vägar för e-handeln – alltid med målet att öka omsättningen. Utifrån strategisk erfarenhet tillgodoses kunden med tips och råd om hur trafiken, konverteringen och försäljningen kan förbättras. ESM kan alltså ses som ett ständigt närvarande bollplank som utan extra kostnad alltid verkar för att e-handeln ska kunna fortsätta växa och öka lönsamheten.

 

Har du missat Del 1 - Förstudien så kan du läsa den här.

Läs relaterade blogginlägg